Privacy statement

APEX Automotive

1. Definities

 1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
  1. APEX Automotive: de gebruiker van deze privacy statement:
   1. APEX Automotive B.V. gevestigd aan de 3e Loosterweg 44 te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28079235; en
   2. APEX International B.V. gevestigd aan de 3e Loosterweg 44 te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28078540;
  2. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met APEX Automotive, dan wel de natuurlijke persoon die namens een bedrijf contact heeft opgenomen met APEX Automotive i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
  3. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen APEX Automotive en de betrokkene;
  4. website: de website www.apexwebshop.nl en de website www.apexautomotive.nl die door APEX Automotive worden beheerd;
  5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

2. Persoonsgegevens

 1. Voor APEX Automotive is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt APEX Automotive volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. APEX Automotive gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
 3. APEX Automotive verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan APEX Automotive heeft verstrekt, via de website een bestelling bij APEX Automotive heeft geplaatst of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met APEX Automotive.
 4. APEX Automotive verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  1. voor- en achternaam;
  2. e-mailadres;
  3. telefoonnummer;
  4. woonadres;
  5. bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens door APEX Automotive worden verwerkt hangt ervan af of de betrokkene wel of geen bestelling bij APEX heeft geplaatst en of de betrokkene namens een bedrijf handelt. Handelt een betrokkene bijvoorbeeld namens een bedrijf dan wordt niet het woonadres van de betrokkene maar het bedrijfsadres verwerkt.

  1. APEX Automotive verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  2. APEX Automotive heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. APEX Automotive kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. APEX Automotive raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat APEX Automotive zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een betrokkene jonger dan 16 jaar, dan dient de betrokkene contact op te nemen met APEX Automotive middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal APEX Automotive de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

 1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
 2. APEX Automotive verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
  2. het tot stand komen van de overeenkomst;
  3. om voor de betrokkene een account aan te maken op de website en het in stand houden van het account;
  4. om de bestelling te leveren op het door de betrokkene opgegeven adres;
  5. om de betaling van de bestelling via de website uit te kunnen (laten) voeren;
  6. om te voldoen aan administratieve plichten.
 3. De verstrekking van de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer van de betrokkene en het afleveradres is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het plaatsen van zijn bestelling niet deze gegevens invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
 4. APEX Automotive zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 5. APEX Automotive verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. APEX Automotive streeft naar minimale gegevensverwerking.
 6. APEX Automotive zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

4. Wissen van persoonsgegevens

 1. APEX Automotive zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
  1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 2. APEX Automotive is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. APEX Automotive zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
  1. APEX Automotive daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
  2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
  3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals de naam en het adres van de betrokkene verstrekken aan de pakketbezorger voor het afleveren van de bestelling;
  4. de doorgifte geschiedt aan een door APEX Automotive voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker met welke bewerker APEX Automotive een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 1. Op verzoek verleent APEX Automotive aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die APEX Automotive van hem bijhoudt en verstrekt APEX Automotive de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
 2. APEX Automotive biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die APEX Automotive van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij APEX Automotive worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van APEX Automotive. APEX Automotive reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

7. Bezwaar

 1. De betrokkene kan bij APEX Automotive bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat APEX Automotive het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt APEX Automotive met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij APEX Automotive bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

8. Recht van beperking

 1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene APEX Automotive verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

9. Contact

 1. Voor vragen over de wijze waarop APEX Automotive persoonsgegevens verwerkt, het intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die APEX Automotive van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met APEX Automotive.

 

Contactgegevens:

APEX Automotive B.V.
Adres:                        3e Loosterweg 44
Postcode/plaats:         2182 CV Hillegom
e-mailadres:                info@apexautomotive.nl
telefoonnummer:         0252-525060

 

 1. Indien APEX Automotive op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt APEX Automotive de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

10. Beveiligingsmaatregelen

 1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft APEX Automotive verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
 2. Gegevens die via de website aan APEX Automotive worden verstrekt, zijn versleuteld. APEX Automotive maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

 

11. Privacy beleid van derden

 1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. APEX Automotive aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.

 

12. Wijzigingen

 1. APEX Automotive behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy statement van APEX Automotive.

 

13. Datalek

 1. Indien zich bij APEX Automotive een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal APEX Automotive daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Indien er sprake is van een datalek bij APEX Automotive dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt APEX Automotive de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

14. Cookies

 1. APEX Automotive gebruikt functionele en analytische cookies.
 2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
 3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de gebruiker geen bestellingen via de website kan plaatsen en niet kan inloggen op de website.
 4. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

APEX Automotive

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website en om producten die de betrokkene in het winkelmandje heeft geplaatst op te slaan.

APEX Automotive ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan APEX Automotive zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan APEX Automotive op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. APEX Automotive heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

  

15. Klacht indienen

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door APEX Automotive niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.